Ameziane Hassani, R., Blali, A., Razouki, A., & El Amrani, A. (2022). Fuzzy sequential topology. Proyecciones (Antofagasta, On Line), 41(6), 1505-1521. https://doi.org/10.22199/issn.0717-6279-5330