Tyszkowska, E. (2017). On symmetries of pq-hyperelliptic Riemann surfaces. Proyecciones (Antofagasta, On Line), 25(2), 179-189. https://doi.org/10.4067/S0716-09172006000200004