(1)
Tyszkowska, E. On Symmetries of Pq-Hyperelliptic Riemann Surfaces. Proyecciones (Antofagasta, On line) 2017, 25, 179-189.