[1]
Tyszkowska, E. 2017. On symmetries of pq-hyperelliptic Riemann surfaces. Proyecciones (Antofagasta, On line). 25, 2 (May 2017), 179-189. DOI:https://doi.org/10.4067/S0716-09172006000200004.